حیوانات animal

6312albatross

آلباتروس
alligator

تمساح
anaconda

یکنوع مار بزرگ سیلانی
emu

شترمرغ استرالیایی
elk

گوزن شمالی
elephant

فیل
eel

مارماهی
earthworm

کرم خاکی
eagle

عقاب
duck

اردک
dragonfly

سنجاقک
dove

فاخته
donkey

خر
dolphin

دلفین
dog

سگ
dinosaur

دایناسورdinosaur

دایناسور
deer

گوزن
cuckoo

فاخته
crow

کلاغ
crocodile

کروکودیل
cricket

جیرجیرک
crane

ماهیخوار بزرگ وابی رنگ
crab

خرچنگ
cow

گاوcrab

خرچنگ
cockroach

سوسک
clam

حلزون دو اي كپه یا صدف خوراکی
chipmunk

موش خرمای زمینی
chimpanzee

شامپانزه
chicken

جوجه مرغ
chick

جوجه
cheetah

یوزپلنگ وحشی
chameleon

سوسمار کوچک
centipede

هزار پا
cattle

گاو
catfish

گربه ماهی
cat

گربه
carp

کپور
camel

شتر
butterfly

پروانه
bull

گاو نر
bug

ساس
buffalo

بوفالو
boa

مار بوا
bluewhale

وال آبی
bird

پرنده
bee

زنبور عسل
beaver

سگ ابی
bear

خرس
bat

خفاش
bald-eagle

عقاب
ass

الاغ
ape

میمون
antelope

بز کوهی
ant

مورچه
fish

ماهی
flea

کک
fly

مگس
fox

روباه
frog

قورباغه
gecko

مارمولک خانگی
gibbon

میمون دراز دست
giraffe

زرافه
goat

بز
goldfish

ماهی قرمز
goose

غاز
gopher

موش کیسه دار
grasshopper

ملخ
grouse

باقرقره
gull

مرغ نوروزی
hamster

خرگوش
hare

خرگوش
hawk

شاهین
hen

مرغ
heron

ماهیخوار
herring

شاه ماهی
hippopotamus

اسب ابی
horse

اسب
hyena

کفتار
jaguar

پلنگ خالدار امریکایی
jellyfish

عروس دریایی
kangaroo

کانگورو
kangaroo-rat

کانگورو موش
kingfisher

مرغ ماهیخوار
kiwi

نوعی مرغ زلاند جدید
koala

کوآلا
ladybug

کفشدوزک
lamb

بره
leopard

پلنگ گربه وحشی
lion

شیر
lizard

مارمولک
llama

شتر بی کوهان امریکای جنوبی
lobster

خرچنگ دریایی
locust

ملخ
louse

شپش
mackerel

ماهی خال مخالی
mammoth

ماموت
mole

کور موش
mongoose

میمون پوزه دراز
monkey

میمون
moose

گوزن شمالی
mosquito

پشه
mouse

موش
mule

قاطر
mussel

صدف دو کپهای
nightingale

بلبل
octopus

اختاپوس
ostrich

شتر مرغ
otter

سمور دریایی
owl

جغد
ox

گاو نر
oyster

صدف
panda

پاندا
panther

پلنگ
parrot

طوطی
partridge

کبک
peacock

طاووس
peafowl

قوقاول بزرگ صحرایی جنوب اسیا
pelican

مرغ ماهیخوار
penguin

پنگوین
pig

خوک
pigeon

کبوتر
platypus

پستاندار ابزی و منقاردار و صدفخوار جنوب استرالیا
polar bear

خرس قطبی
pony

یابو
porcupine

جوجه تیغی
porpoise

گراز دریایی
puma

یوزپلنگ درنده امریکایی
python

افعی
quail

بلدرچین
rabbit

خرگوش
raccoon

راکون
rat

موش
raven

کلاغ سیاه
ray

نوعی جانور دریایی شبیه خفاش
reindeer

گوزن شمالی
rhinoceros

کرگردن
rooster

خروس
salamander

سمندر
salmon

ماهی سالمون
scallop

گوش ماهی
scorpion

عقرب
sea_lion

شیر دریایی دریایی
seal

خوک ابی
shark

کوسه ماهی
sheep

گوسفند
shrimp

میگو
silkworm

کرم ابریشم
skink

سقنقور
skunk

راسوی متعفن امریکایی
slug

جانور کندرو
snail

حلزون
snake

مار
sole
sparrow

گنجشک
spider

عنکبوت
squirrel

سنجاب
starfish

ستاره دریایی
stork

لک لک
swan

قو
termite

موریانه
tiger

ببر
toad

وزغ
tortoise

لاک پشت
trout

ماهی قزل آلا
tuna

ماهی تونایاتون
turkey

بوقلمون
turtle

لاک پشت
vulture

کرکس
wallaby

کانگوروی متوسط القامه گردن قرمز
walrus

شیر ماهی
water buffalo

گاو میش اهلی شده اسیایی
weasel

جانوران پستاندار شبیه راسو
whale

نهنگ
wolf

گرگ
wombat

جانور کیسه داری شبیه خرس
woodpecker

دارکوب
worm

کرم
x-ray fish

نوعی ماهی شفاف
yak

گاومیش دم کلفت
zebra

گورخر