دانلود رایگان تاریخ مصور رم باستان

دانلود رایگان کتاب تاریخ رم باستان

امپراتوری روم ، بزرگترین امپراتوری در جهان باستان میباشد که در بهترین نحو ممکن در سراسر جهان اداره میشد. رومی ها سربازان کارآمد، قانونگذاران مؤفق و حکمرانان عالی بودند. آنها میدانستند چگونه میتوانند بدیگران پیروز شوند و به دولت های دیگر حکمرانی کنند

قرن ها گذشت تا اینکه روم از شهر کوچک به مرکز حکومت یک امپراتوری عظیم تبدیل گشت. روم درین مدت درگیر دشمنان خارجی و جنگهای داخلی بود. چنین معلوم میشد که روم قدرت و توان برآمدن و پایدارماندن این مخاطرات را ندارد. شرح اینکه چگونه روم برای حل تمامی این مشکلات فایق آمد بیانگر خصلت سیاستمداران و کردار خوب روم در شرایط سخت است و …

در این کتاب تمامی وقایع و اتفاقات در رم باستان به خوبی ذکر شده است

 


1394/04/08 192 0

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

پیامی جهت نمایش ثبت نشده است


  • امپراتوری

  • باستان

  • اینکه

  • جهان

  • میشد

  • کتاب

  • پایدارماندن

  • بیانگر

  • بهترین

  • بزرگترین