گسترش واژگان

مجموعه Vocabulary Expansion کلمات مختلفی که هنگامیکه شما در حال نوشتن یا صحبت کردن در مورد سه موضوع مهم ارتباطات، احساسات و حرکات هستید می توانید از آنها استفاده کنید را به شما می دهد. هر بخش شامل یک کلمه به همراه پرکاربردترین مترادف آن است. همچنین دارای یادداشت هایی است که برخی از دستور های زبان و مجموع آن را نشان می دهد.

برای  دانلود رایگان این مجموعه بر روی ادامه کلیک نمائید.


1393/11/17 198 0

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

پیامی جهت نمایش ثبت نشده است


  • مجموعه

  • صحبت

  • زبان

  • رایگان

  • دستور

  • دانلود

  • حرکات

  • پرکاربردترین

  • ارتباطات

  • احساسات